حضرت فاطمه زهرا(س) : هر كس عبادات و كارهاى خود را خالصانه براى خدا انجام دهد، خداوند بهترین مصلحت ها و بركات خود را براى او تقدیر مى نماید.

هیئت مدیره بنیاد

بهشتی

علی اصغر بهشتی(ریاست)

قریش الحسینی

جواد قریش الحسینی(نایب رئیس)

هادیزاده

محمد نوروز هادیزاده(مدیر عامل)

رجائی نیا

هادی رجائی نیا(خزانه دار)

فرهد

امیر مسعود فرهت

معتمدی

عباسعلی معتمدی

مهندس حسن حسینی

مهندس حسینی

یاقوتی

علیرضا یاقوتی

روشنی

علی روشنی(بازرس)

آدینه

ادینه(بازرس)

bigtheme