حضرت فاطمه زهرا(س) : هر كس عبادات و كارهاى خود را خالصانه براى خدا انجام دهد، خداوند بهترین مصلحت ها و بركات خود را براى او تقدیر مى نماید.

اساسنامه

 

باسمه تعالی

“اساسنامه بنياد دانشگاهي فناوری های نوین قوچان”

ماده ۱ تعریف :

بنياد دانشگاهي فناوری های نوین كه از اين پس به اختصار « بنياد » ناميده مي‌شود .

ماده ۲ نوع فعالیت :

مؤسسه اي است علمي ، فرهنگي ، غير سياسي ، غير انتفاعي و عام المنفعه كه از حيث تشكيلاتي مستقل از تشكيلات رسمي دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان بوده و توسط هيأت مؤسس تأسيس و زیر نظر مستقیم هیئت امناء با جلب مشاركت و كمكهاي مردمي و دولتي و غيره به منظور مساعدت و همیاری دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان فعاليّت مي‌نمايد .

ماده ۳ محدوده فعالیت :

محدوده فعاليت بنياد آن در قوچان مي‌باشد .

ماده ۴- محل فعالیت :

محل فعالیت بنیاد در استان خراسان رضوی ، شهرستان قوچان می باشد . مرکز فعالیت به آدرس : شهرستان قوچان دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان است .

ماده ۵- تابعیت :

بنیاد تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و کلیه اعضای آن التزام خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارند . بنياد داراي شخصيت حقوقي بوده و بر طبق اساسنامه اداره مي‌شود . ضمناً اعضاي هيأت امناء و هيأت اجرايي ( هيأت مديره و مديرعامل ) به نام بنياد حق هيچگونه فعاليت سياسي و يا وابستگي و ارتباط با احزاب و گروه‌هاي سياسي را نخواهند داشت.

ماده ۶- مدت فعالیت :

مدت فعالیت بنیاد از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود است .

ماده ۷ سرمايه بنياد :

سرمايه اوليه بنياد اعم از منقول و غير منقول مبلغ يك ميليون ريال مي باشد كه توسط هيأت مؤسس پرداخت گرديده و در اختيار هيأت مديره قرار گرفته است .

ماده ۸- هیأت مؤسس :

هيأت مؤسس بنياد عبارتند از :

ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ردیف نام و نام خانوادگی امضاء
۱ علی اصغر بهشتی   ۵ حسن حسینی
۲ هادی رجائی نیا   ۶ علیرضا یاقوتی
۳ نوروز محمد هادیزاده   ۷  محمد قانعی
۴ سیدمحمود صفوی  

تبصره ۱ : هيأت مؤسس بنياد پس از تأسيس بنياد و معرفي هيأت امناء بنياد ( از بين خود و يا ديگران) هيچگونه مسؤوليتي در بنياد مگر به عنوان مشورت نخواهد داشت .

ماده ۹- اهداف بنیاد :

۱- فرهنگ سازي جذب كمك‌هاي مردمي و اشاعه اين فرهنگ در سطح جامعه .

۲- تحقّق اهداف خيرخواهانه بنياد از طريق جلب كمكهاي نقدي و غير نقدي در داخل و خارج از كشور.

۳- حمايت از دانشجويان مستعد بي بضاعت يا كم بضاعت باجلب حمايت افراد خير و يا مؤسسات براي در اختيار قراردادن بورسهاي تحصيلي كوتاه مدت و بلند مدت به منظور گذراندن دوره‌ هاي كارشناسي ، كارشناسي ارشد و دكتري و نظاير آن.

۴- فراهم آوردن زمينه اشتغال دانشجويان با توجه به مهارتهاي آنها با استفاده از امكانات دولتي و كمك‌هاي ساير ارگانها و اشخاص حقيقي و حقوقي ( خيرين ).

۵- ايجاد مراكز رفاهي و آموزشي و همچنين ارائه خدمات دانشگاهي مورد نياز دانشجويان و همكاري با دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان در جهت توسعه امكانات فوق.

تبصره ۲ : در مواردي كه ارائه اين خدمات مستلزم استفاده از فضا و يا امكانات متعلق به دانشگاه باشد، اين امكانات از طريق عقد قرارداد با دانشگاه خواهد بود.

۶- گسترش و ارتباط قوی بین دانشگاه به دولت و جامعه.

۷- تقویت تشکل های دانش آموختگان دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان.

۸- همکاری با دانشگاه در تدوین سیاست های آموزشی و تحقیقاتی به منظور تطابق با پیشرفتهای جدید علمی و پژوهشی.

۹- همکاری با دانشگاه در جهت ارتقاء کمی و کیفی آن به عنوان دانشگاهی برتر در سطح ملی و منطقه ای.

فصل دوم : ساختار

ماده۱۰- ارکان بنیاد:

اركان بنياد عبارتند از : ۱ – هيأت امناء ۲ – هيأت مديره ۳ – مديرعامل ۴ – بازرسان

ماده ۱۱- هیأت امناء :

هيأت امناء بنياد كه متشكل از تعداد ۲۵نفر اصلی ۲نفر علل البدل مي‌باشد، عالي ترين مرجع تصميم‌گيري در بنياد بوده كه جلسات آن به صورت عادي يا فوق العاده تشكيل مي‌شود. ضمناً هيأت امناء در اولين جلسه با رأي گيري از بين خود يك نفر را به عنوان رئيس و يك نفر را به عنوان نايب رئيس براي مدت دو سال انتخاب مي‌نمايد.

تبصره ۳ : رئيس وقت دانشگاه و يا نماينده تام الاختيار وي و يكي از معاونان دانشگاه به انتخاب رئيس دانشگاه جزء ۲۵ نفر اعضاي هيأت امناء بوده و مابقي اعضا از بين افراد خيّر و خوشنام دانشگاهي و غير دانشگاهي خواهند بود كه در شروع كار بنياد توسط هيأت مؤسس تعيين خواهند شد.

تبصره ۴ : فعاليت هيأت امناء افتخاري خواهد بود.

ماده ۱۲ نحوة جانشيني هيأت امناء:

در صورت فوت ، استعفا يا حدوث شرايطي كه به سلب عضويت هر يك از اعضاي هيأت امناء بيانجامد، هيأت امناء در مجمع عمومي خود فردي را كه داراي شرايط و صلاحيتهاي لازم باشد ( ترجيحاً از بين اعضاي افتخاري مذکور در ماده ۲۶ ) به جانشيني او برمي‌گزيند . ضمناً عضويت افتخاري بنياد براساس آيين‌نامه اجرايي خواهد بود.

ماده ۱۳ : وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي هيأت امناء:

 1. تعيين خط مشي كلي بنياد .
 2. انتخاب اعضاي هيأت مديره و بازرس ( اصلي و علي البدل).
 3. تعيين عضو جانشين هيأت امناء طبق مندرجات ماده ۱۲ .
 4. رسيدگي و تصويب ترازنامه و بودجه بنياد .
 5. رسيدگي به گزارش هيأت مديره و بازرس.
 6. بررسي و تصويب اخذ وام از منابع عمومي و خصوصي به پيشنهاد هيأت مديره در جهت نيل به اهداف .
 7. بررسي و تصويب پيشنهادات هيأت مديره در خصوص خريد و فروش و يا نقل و انتقال اموال و دارائي‌هاي ثابت بنياد .
 8. ارائه راهكارهاي لازم در مورد تأمين و هزينه منابع مالي و افزايش سرمايه بنياد .

۹٫تعيين روزنامه كثيرالانتشار جهت درج آگهي.

ماده ۱۴ : زمان تشکیل و حدّ نصاب مجمع عمومی عادی هیأت امناء:

الف- مجمع عمومي عادي هيأت امناء حداقل سالي يكبار به دعوت هيأت مديره در اوايل سال تحصيلي و حداكثر تا پايان آبان ماه هر سال در محل بنياد تشكيل خواهد شد. براي رسميّت جلسه حضور اكثريت و جهت هر موضوعي نيز رأي موافق اكثريت ضرورت دارد. چنانچه تعداد اعضاي حاضر در جلسه در نوبت اول فراخواني به حد نصاب نرسيد براي جلسه بعدي حداكثر ظرف مدت ۱۵ روز از زمان جلسه اول دعوت مجدّد به عمل خواهد آمد. در اين صورت جلسه با هر تعداد حاضر تشكيل و رسميّت خواهد يافت. بديهي

است كليه تصميمات متخذه در جلسه هيأت امناء با حداقل رأي نصف به اضافه يك نفر حاضرین در جلسه به تصويب خواهد رسيد. ضمناً در صورتي كه آراي موافق و مخالف برابر باشد، رأي طرفي كه رئيس هيأت امناء موافق آن باشد، مورد تصويب قرار خواهد گرفت.

ب- مجمع عمومي عادي به صورت فوق العاده می تواند در هر زمان به تقاضاي حداقل دو سوم اعضاء هيأت مديره و يا يك سوم اعضاي هيأت امناء و يا رئيس هيأت امناء تشكيل گردد.

ج – دعوتنامه برای تشکیل مجامع عمومی باید به صورت كتبي و حداقل يك هفته قبل از جلسه ارسال گردد.

د – از مذاكرات و تصميمات هيأت امناء صورتجلسه‌اي توسط دبير جلسه تهيه و به امضاي كليه اعضاي حاضر در جلسه خواهد رسيد.

تبصره ۵ : صورتجلساتي كه به امضاي كليه اعضاي هيأت امناء رسيده باشد، جنبه رسمي و قانوني دارد.

ماده ۱۵ : وظايف و اختيارات مجمع عمومي فوق العاده هيأت امناء:

 1. تصويب تغييرات در مفاد اساسنامه و اركان بنياد .
 2. عزل هيأت مديره بنياد .
 3. بررسي و تصويب انحلال بنياد .

ماده ۱۶ : شرايط تشكيل و حدّ نصاب مجمع عمومي فوق العاده هيأت امناء:

مجمع عمومي فوق العاده هيأت امناء با شرايط زير تشكيل خواهد شد.

الف – با درخواست کتبی حداقل دو سوم اعضاي هيأت مديره.

ب – بر اساس درخواست کتبی بازرس.

ج – با درخواست کتبی حداقل يك سوم اعضاي هيأت امناء.

د – براي رسميّت جلسه حضور دو سوم اعضاء و جهت هر موضوعي رأي موافق سه چهارم حاضران ضروري است.

ماده ۱۷ اداره مجامع عمومي :

مجامع عمومي عادي يا فوق العاده توسط رئيس هيأت امناء ودر غياب او توسط نايب رئيس هيأت امناء اداره مي شود.

تبصره ۶ : رئيس هيأت امناء و نايب رئيس هيأت امناء نبايد از بين كانديداهاي هيأت مديره و بازرسان باشند .

فصل سوّم : هیأت مدیره

ماده ۱۸ هيأت مديره :

بنياد توسط هيأت مديره‌اي متشكل از ۹ نفر عضو اصلي و ۲ نفر عضو علي البدل توسط هيأت امناء براي مدت ۲ سال انتخاب مي‌شوند ، اداره خواهد شد .

انتخاب هر يك از اعضاء براي دوره بعدي بلامانع بوده و هيأت مديره موظف است حداكثر دو ماه قبل از پايان دوره تصدّي خود از هيأت امناء به منظور انتخاب هيأت مديره جديد دعوت نمايد. بديهي است تا انتخاب هيأت مديره جديد، اختيارات و مسؤوليتهاي هيأت مديره كماكان بقوّت خود باقي است.

تبصره ۷ : فعاليت اعضاي هيأت مديره افتخاري خواهد بود .

ماده ۱۹ نحوة جانشيني اعضاي هيأت مديره :

در صورت استعفا يا فوت يا سلب شرايط از هر يك از اعضاي هيأت مديره ، عضو علي البدل ( به ترتيب آراء) براي مدت باقيمانده به جاي عضو اصلي انجام وظيفه خواهد نمود.

ماده ۲۰ نحوة تعيين مسؤوليت در هيأت مديره :

اعضاي هيأت مديره بايستي تا يك هفته بعد از انتخاب شدن تشكيل جلسه داده و از بين خود يك نفر رئيس و يك نفر نائب رئيس انتخاب نمايند. ضمناً انتخاب مسؤول امور مالي بنياد به پيشنهاد مدير عامل و تصويب هيأت مديره انجام مي پذيرد. بديهي است مسؤول امور مالي مسؤوليت خزانه‌داري بنياد را نيز داراست. در ضمن حدود اختيارات هر يك از آنان را آيين‌نامه اجرايي که توسط

هیأت مدیره تدوین و به تصویب هیأت امناء خواهد رسید، مشخص مي‌نمايد.

ماده ۲۱ – وظايف و اختيارات هيأت مديره :

۱- اداره امور بنياد با توجه به اهداف مندرج در ماده ۲ و مصوبات هيأت امناء.

۲- انتخاب و عزل مدير عامل و تعيين حقوق و مزاياي وي.

۳- تهيه آيين‌نامه هاي بنياد و پيشنهاد آن به هيأت امناء جهت تصويب.

۴- تعيين ضوابط شغلي ، حقوق، پاداش، دستمزد، ترفيع، تشويق و ساير شرايط و ضوابط بكارگيري نيروي انساني.

۵- وصول مطالبات و پرداخت ديون بنياد در حدود اعتبارات .

۶- افتتاح حساب و استفاده از آن به نام بنياد نزد بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري و يا مسدود كردن حسابها.

۷- شركت در هر گونه مناقصه و مزايده و انعقاد قرارداد.

۸- انعقاد هر گونه اجاره و استجاره با حق فسخ و با حق ادعاي خسارت يا بدون آن.

۹- حل و فصل دعاوي از طريق سازش و در صورت اقتضاء تفويض و واگذاري تمام يا قسمتي از اختيارات خود به هر شخص ديگر اعم از حقيقي يا حقوقي با حق توكيل به غير. به طور كلي هيأت مديره مي‌تواند هر اقدام و معامله‌اي را كه ضروري بداند در مورد نقل و انتقال اموال غير منقول پس از تصويب هيأت امناء به نام بنياد انجام دهد.

۱۰-تعقيب جريانات قضايي – مالي و مالياتي و ثبتي در كليه مراحل قانوني در محاكم و نصب حكم و انتخاب وكيل و عزل آنها.

۱۱-تنظيم خلاصه صورت دارايي و درآمد و هزينه بنياد حداكثر هر شش ماه يكبار و ارائه آن به بازرس بنياد.

۱۲-تنظيم صورت دارايي و ديون بنياد پس از انقضاي سال مالي و همچنين ترازنامه و حساب عملكرد .

۱۳- تنظيم بودجه ساليانه جهت تصويب در مجمع عمومي هيأت امناء.

۱۴

– نظارت بر حسن اجراي مصوبات توسط مدير عامل.

۱۵- تفويض اختيارات لازم جهت انجام امور اداري، مالي، فرهنگي و خدماتي به اشخاص حقيقي يا حقوقي و مديرعامل .

۱۶- حفظ و حراست از اموال منقول و غير منقول بنياد.

۱۷- اجراي مصوبات هيأت امناء.

۱۸- تحويل ابنيه و تأسيسات احداثي تكميل شده به دانشگاه مهندسی و فناوری های نوین قوچان و يا تحقق هر يك از موارد مندرج در ماده ۹ اساسنامه پس از دريافت موافقت كتبي (تعهد) رياست دانشگاه در خصوص رعايت كامل و دائمي شرايط قانوني خيرين در هنگام عقد قرارداد .

۱۹- جز درباره موضوعاتي كه به موجب مفاد اين اساسنامه اخذ تصميم و اقدام در باره آنها در صلاحيت خاص هيأت امناء است ، هيأت مديره كليه اختيارات لازم براي اداره امور را مشروط به رعايت حدود اهداف بنياد دارا مي باشد.

ماده ۲۲ نحوه تشكيل جلسات هيأت مديره :

۱- جلسات هيأت مديره حداقل ماهي يك بار به دعوت رئيس هيأت مديره يا مدير عامل تشكيل خواهد شد. بديهي است حد نصاب لازم جهت رسميت جلسه حضور نصف به اضافه يك نفر از اعضاء بوده و كليه تصميماتي كه با اكثريت آراء ( حداقل ۴رأي ) گرفته

شود قابل اجراست. ضمناً حضور رئيس يا نايب رئيس هيأت مديره الزامي مي باشد.

۲- شركت اعضاي هيأت مديره در جلسات ضروري است و غيبت هر يك از اعضاء بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلي تا سه جلسه متوالي در حكم استعفاي عضو غايب خواهد بود.

ماده ۲۳ مدير عامل :

هيأت مديره بايستي يك نفر شخص حقيقي را از بين خود يا از خارج به مديريت عامل بنياد برگزيند. بديهي است مديرعامل بالاترين مقام اجرايي بنياد بوده و بنياد را طبق مفاد ماده ۲۴ اساسنامه و يا اختيارات ديگري كه هيأت مديره به وي تفويض نموده است اداره و تصميمات متخذه هيأت مديره را در راستاي اهداف بنياد اجرا مي‌نمايد

تبصره ۸ : اگر مدير عامل عضو هيأت مديره باشد دوره مديريت عامل او از مدت عضويتش در هيأت مديره بيشتر نخواهد بود. در صورت عدم معرفي مدير عامل جديد، تا انتخاب مدیر عامل بعدی مسؤوليت ها و اختيارات نامبرده با تصويب هيأت مديره به قوّت خود باقي مي‌باشد.

ماده ۲۴ وظايف و اختيارات مديرعامل :

۱- اجراي مصوبات هيأت مديره .

۲- عهده دار بودن وظايف اداري، مالي و اجرايي بنياد در حدود اختيارات و مقررات اين اساسنامه و اختيارات تفويض شده از سوي هيأت مديره .

۳- دارا بودن نمايندگي رسمي بنياد در مراجع قانوني دولتي، محاكم، سازمان‌ها و ادارات و اشخاص حقيقي و حقوقي با حق توكيل به غير.

۴- انجام كليه امور مربوط به نيروي انساني بنياد طبق مقررات مربوطه.

۵- نظارت بر نحوه ارائه خدمات و حسن انجام كار مؤسسات واحدها و اشخاص حقيقي و حقوقي طرف قرارداد با بنياد.

۶- تهيه و تنظيم گزارش نهايي لازم و ترازنامه فعاليت هاي مالي براي دوره‌هاي مشخص و ارائه آنها به هيأت مديره .

۷- شركت در جلسات هيأت مديره ( چنانچه عضو هيأت مديره نباشد حق رأي نخواهد داشت).

ماده ۲۵ صاحبان امضاء مجاز:

كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور با امضاي ثابت مديرعامل و رئيس هيأت مديره يا یکی از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر بنياد معتبر است. ضمناً کلیه قراردادها و تعهدات مالی بنیاد بایستی با امضاء رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل بنیاد باشد.

فصل چهارم : بازرسان

ماده ۲۶ بازرسان :

مجمع عمومي عادي هيأت امناء يك نفر را به عنوان بازرس اصلي و يك نفر را به عنوان بازرس علي البدل براي مدت يكسال انتخاب خواهد نمود و انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است.

ماده ۲۷ – وظايف و اختيارات بازرسان :

۱- بررسي كليه اسناد و اوراق مالي بنياد و تهيه گزارش براي مجمع عمومي .

۲- مطالعه گزارش سالانه هيأت مديره اعم از مالي و غير مالي و تهيه گزارش عملكرد بنياد جهت اطلاع مجمع عمومي.

۳- درخواست تشكيل جلسه هيأت امناء در صورت عدم توجه هيأت مديره به تخلفات انجام شده و گزارش هر گونه تخلف هيأت مديره از مفاد اساسنامه به هيأت امناء.

۴- ساير امور محوله از سوي هيأت امناء .

تبصره ۹ : بازرس مي‌تواند بدون داشتن حق رأي در جلسات هيأت مديره شركت كند .

تبصره ۱۰ : كليه اسناد و مدارك بنياد اعم از مالي و غير مالي در هر زمان بدون قيد و شرط بايستي بوسيله هيأت مديره بنياد جهت بررسي در دسترس بازرس قرار گيرد .

فصل پنجم : مسائل مالي

ماده ۲۸ سال مالي بنياد :

سال مالي بنياد سال شمسي بوده و همواره به پايان اسفند ماه ختم مي‌شود.

ماده ۲۹ – بودجه بنياد :

بودجه بنياد از طريق جلب مشاركت كمكهاي مردمي و دولتي ، اعانات ، قبول وصيت ، وقف و نيز عوايد ناشي از اموال منقول و غير منقول متعلق به بنياد و نيز فعاليت‌هاي انتفاعي و غير انتفاعي انجام شده در چار چوب موضوع اهداف و اساسنامه بنياد و همچنين حق عضويت اعضاي افتخاري تأمين مي‌شود.

تبصره ۱۱ : بنياد در قبول هدايا از اشخاص خيّر اعم از حقيقي و حقوقي مختار است. بديهي است در صورت قبول، كليه وجوه و اموال منقول و غير منقول به بنياد واگذار مي‌شود و به مالكيت بنياد در خواهد آمد. ضمناً مؤسسان و وابستگان طبقات اوّل و دوّم آنان و همچنین هیأت امناء و مدیران مؤسسه حق معامله با مؤسسه را ندارند.

ماده ۳۰ – مسؤول امور مالي :

مسؤول امورمالي بنياد به پيشنهاد مدير عامل و تصويب هيأت مديره براي مدت زمان مشخص تعيين و بر طبق مقررات مربوطه وظايف محوّله را انجام خواهد داد . بديهي است اسناد مربوط به تعهدات مالي بنياد بايد به امضاي مسؤول امور مالي و ديگر صاحبان

امضاء مجاز برسد. ضمناً انتخاب مجدّد وي بلامانع مي باشد.

ماده ۳۱ نحوه ثبت در آمد و هزينه هاي بنياد :

درآمد و هزينه‌هاي بنياد در دفاتر قانوني ثبت و گزارش آن در پايان هر سال مالي تنظيم و به تصويب هيأت امناء مي رسد.

تبصره ۱۲ : كليه دارايي‌هاي نقدي بنياد در حساب‌هاي بانكي و مؤسسات مالي اعتباري و صندوقهاي قرض الحسنه رسمي كشور نگهداري خواهد شد.

 

ماده ۳۲ محل نگهداري دفاتر و اسناد :

كليه دفاتر و مدارك و اسناد مالي و پرونده‌هاي اداري و مالي بنياد در محل بنياد نگهداري مي شود و مديرعامل مسؤول حفظ و حراست از آنها خواهد بود. مكاتبات رسمي با امضاي مديرعامل و با مهر بنياد انجام مي‌شود.

تبصره ۱۳ : مصوّبات و صورتجلسات مجمع عمومي و همچنين هيأت مديره كه به امضاء اعضا رسيده است به ترتيب تاريخ ضبط و نگهداري خواهد شد.

تبصره ۱۴ : در نقاطي كه بنياد دفتر يا شعبه يا نمايندگي داشته باشد، اسناد و مدارك مربوطه در همان محل نگهداري و خلاصه عملكرد ماهانه به دفتر مركزي ارسال خواهد شد.

فصل ششم : موارد متفرقه

ماده ۳۳ آيين‌نامه هاي اجرايي:

آيين‌نامه هاي اجرايي اين اساسنامه توسط هيأت مديره تهيه و بعد از تصويب هيأت امناء قابل اجرا خواهد بود.

ماده ۳۴ مهر و آرم بنياد :

بنياد داراي سربرگ با آرم مشخص و مهر مخصوص خواهد بود كه طرح آن با تصويب هيأت امناء مي‌باشد.

تبصره ۱۵ : هيأت مديره و مديرعامل در حفظ و حراست از سربرگ و مهر و آرم بنياد مسؤوليت قانوني دارند.

ماده ۳۵ هر گونه تغييری در مفاد اساسنامه و اركان بنياد در صورتي معتبر است كه به تصويب هيأت امناء رسيده باشد.

ماده ۳۶ محل بنياد و اقامتگاه اعضاي هيأت مديره ، مديرعامل و بازرسان و اشخاص صاحب امضا، و تغييرات بعدي آن بايستي به اطلاع مراجع رسمي ذيربط برسد و مادامي كه اطلاع داده نشده باشد استناد به آن معتبر نخواهد بود.

ماده ۳۷ نحوة انتشار نشريات :

انتشار هرگونه نشريه بعد از كسب مجوز از مراجع ذیربط و تحصيل پروانه انتشار با رعايت كامل قانون انجام خواهد شد.

ماده ۳۸ انحلال بنياد :

در صورت انحلال بنياد، مجمع عمومي فوق العاده هيأت امناء، هيأت تصفيه‌اي انتخاب و اين هيأت موظف خواهد بود پس از اداء ديون و وصول مطالبات نسبت به واگذاري اموال و املاك بنياد اعم از نقدي و غير نقدي به دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان اقدام نمايد تا در مسير اهداف مندرج در اساسنامه بنياد بكار گيرد.

ماده ۳۹ اين اساسنامه مشتمل بر ۶ فصل، ۳۹ ماده و ۱۵ تبصره در جلسه مـورخ ۳۱/۰۲/۹۳به تصويب هيأت مؤسس بنياد رسيد و هرگونه تغيير در آن با تصويب هيأت امناء خواهد بود.

 

ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ردیف نام و نام خانوادگی امضاء
۱ علی اصغر بهشتی   ۵ حسن حسینی
۲ هادی رجائی نیا   ۶ علیرضا یاقوتی
۳ نوروز محمد هادیزاده   ۷ محمد قانعی
۴ سیدمحمود صفوی  

 

bigtheme